Vilkår & Betingelser

Lejekontrakten omfatter nævnte feriebolig hjemmesiden www.123sommerklar.dk. 
Evt. ændringer vil løbende blive rettet på hjemmesiden www.123sommerklar.dk . Ferieboligen må ikke uden speciel tilladelse bebos af flere personer end det i beskrivelsen nævnte antal. 
 Lejekontrakten er bindende, og indbetaling af 1. rate skal ske senest 8 dage efter booking. Dato fremgår af lejekontrakten. (Hvis det drejer sig om en gruppe yngre lejere, skal ejeren af den pågældende bolig dog først godkende kontrakten før den er bindende). 

Lejer har ret til afbestilling af lejeobjektet indtil 90 dage før lejeperiodens start. Ved en sådan afbestilling tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket et gebyr på 15 % af det samlede lejebeløb.
Ændring af lejeobjektet og/eller lejeperiode, som i givet fald kun kan ske inden 90 dage før lejeperiodens start, kan foretages mod et gebyr på DKK 500,-.
Ved afbestilling senere end 90 dage før lejeperiodens start er det samlede lejebeløb tabt, dvs. 2. rate skal under alle omstændigheder indbetales, så det er 123sommerklar i hænde senest 6 uger før lejeperiodens start. En afbestilling betragtes som foretaget på det tidspunkt, hvor skriftlig meddelelse herom er kommet 123sommerklar i hænde.
Ejeren såvel som 123sommerklar påtager sig ikke noget ansvar for lejeren, så længe denne bebor ferieboligen, da der ikke er tegnet nogen form for forsikring for lejer eller de medrejsende som er angivet i lejekontrakten.
123sommerklar kan med omgående virkning opsige lejekontrakten i tilfælde af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer o.l.) såvel som ved evt. tvangsauktion eller salg af ferieboligen.
Der er mulighed for at tilkøbe et afbestillingsgebyr på 5 % af lejebeløbet (dog minimum DKK 100,-) som i tilfælde af akut, alvorlig sygdom eller død hos en af de ved bookingen angivne deltagerne giver mulighed for afbestilling af ferieboligen.
Lejeren er forpligtet til at behandle lejeobjektet med alt hvad dertil hører, omhyggeligt og på behørig måde, idet han hæfter for alle skader, som han eller de ham ledsagende personer har forårsaget. Lejeren skal før afrejse erstatte alle forvoldte skader på ferieboligen og inventaret. Skulle der under lejemålet opstå skader på boligen eller inventaret, skal 123sommerklar omgående underrettes herom af lejeren. Lejeren er forpligtet til renholdelse af det lejede og skal ved lejemålets afslutning efterlade dette i ryddelig og rengjort stand. Er dette ikke tilfældet, vil eventuel nødvendig rengøring blive foretaget for lejers regning.
123sommerklar forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra ferieboligens ejers side, ekspeditionsfejl eller lignende enten at tilbagebetale den erlagte leje eller at stille en alternativ feriebolig til rådighed. Skulle sidstnævnte feriebolig være billigere end det oprindelige, vil prisdifferencen naturligvis blive tilbagebetalt.
123sommerklar påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve lejeobjektet (f.eks. ændring af bademuligheder, fiskerettigheder, nedlæggelse af trafikruter, butikker mv., vej- og byggearbejde), ligesom 123sommerklar ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af lejerens ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. badeforbud, lukning af swimmingpool etc.).
123sommerklar er berettiget til i tilfælde af prisstigninger, forøgede skatter, afgifter og kursændringer at forhøje lejen forholdsmæssigt mod tydelig dokumentation. Dette giver dog ikke lejeren ret til at træde ud af lejeforholdet.
Eventuelle reklamationer over lejeobjektet skal straks ved overtagelsen og senest 24 timer fra lejeperiodens start eller skadens konstatering rettes til 123sommerklar, for herigennem at søge evt. fejl rettet. Utilfredsstillende rengøring af et lejeobjekt (f.eks. efter den tidligere lejer) skal altid meddeles omgående på indflytningsdagen. Lejeren skal indrømme 123sommerklar en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre fejlen. Rejser lejeren fra lejeobjektet uden forinden at have underrettet 123sommerklar og uden herigennem at have givet sidstnævnte en rimelig frist til at rette en evt. fejl eller skade, kan 123sommerklar ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt, idet lejeren selv har umuliggjort en rettelse af den eventuelle skade eller en overflytning til en anden feriebolig.

123sommerklars erstatningspligt omfatter kun direkte økonomisk skade, og kan aldrig overstige værdien af den samlede lejeindbetaling. For indirekte skade, følgeskade eller skade af ikke økonomisk art (idealskade) kan 123sommerklar ikke drages til ansvar.

Opvarmning

I vinterhalvåret vil der før indflytning blive påbegyndt opvarmning af sommerhuset, således at det ved indflytning har opnået en temperatur på 14-16° C. Ved sommerhuse med indendørs swimmingpool gælder desuden, at swimmingpoolen ved indflytning har nået en temperatur på 24-27° C.

Der vil derfor være en difference mellem det allerede anførte tællertal på velkomstkortet og tællerstanden ved ankomsten. I bliver afregnet for det tællertal, der er noteret på velkomstkortet. Vi beder jer overføre de påførte tal til forbrugsafregningsblanketten, som I modtager ved afhentning af nøglen.
I julen og nytåret vil der på alle ferieboliger blive opkrævet et depositum på DKK 2000,-. På huse med swimmingpool vil der hele året blive opkrævet et depositum på DKK 2000,-.
Der vil i særlige tilfælde (f.eks. ved medbragte husdyr eller grupper af yngre lejere) blive opkrævet ekstraordinært depositum efter aftale.
Det indbetalte depositum vil blive tilbagebetalt indenfor 2 uger efter feriens afslutning, såfremt huset afleveres i overensstemmelse med lejebetingelserne. Bemærk venligst, at kontonummer skal angives!

Alle eventuelle retsstridigheder, som angår lejeforholdet, skal behandles ved Retten i Aalborg efter dansk rets almindelige forskrifter.

God ferie
Med venlig hilsen
123sommerklar.dk
danskdeutsch
123 Sommerklar v/Jørn Hansen - Smetanasvej 11, 9200 Aalborg SV - 40 56 32 62 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.